Świadczenia gwarantowane lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych,
 • poradę lekarską udzielaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia,
 • świadczenia w ramach profilaktyki chorób układu krążenia,
 • poradę patronażową,
 • świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej,
 • badania bilansowe, w tym badania przesiewowe,
 • szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Lekarz POZ :
 • może skierować pacjenta na wybrane badania diagnostyczne
  Wykaz bezpłatnych badań
 • może skierować pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala
 • interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonanych przez innych lekarzy
 • może skierować pacjenta na oddziały lecznictwa stacjonarnego, do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz na oddziały paliatywno-hospicyjne
 • może skierować pacjenta do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej
 • przepisuje leki zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta oraz może wypisywać recepty według zalecenia lekarza specjalisty
 • może skierować pacjenta na rehabilitację leczniczą

Lekarz poz nie może wystawiać świadczeniobiorcy zleceń na wyroby medyczne w czasie trwania leczenia w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalach.

 • może skierować pacjenta na leczenie uzdrowiskowe
 • wydaje orzeczenia i zaświadczenia lekarskie
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu świadczeniobiorcy
 • kieruje na transport sanitarny w poz
Deklaracje NFZ