INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA TELEPORAD

 

1. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem

  • gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

2. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których Przychodnia Vita Med udziela teleporad

Dzięki teleporadzie świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są „na odległość”, co zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu medycznego, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie. Teleporady w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Vita Med w Warszawie udzielane są przy użyciu systemu łączności telefonicznej.

3. Sposób ustalenia terminu teleporady

Termin Teleporady ustalany jest każdorazowo z pacjentem przez pracownika rejestracji w trakcie rejestracji pacjenta do lekarza. Pacjent powinien podać numer telefonu, na który lekarz zadzwoni w ustalonym terminie w celu wykonania świadczenia.

4. Sposób nawiązania kontaktu między Przychodnią Vita Med a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia

Na podany przez pacjenta w trakcie rejestracji numer telefonu lekarz w ustalonym terminie i o ustalonej godzinie i minucie wykona telefon w celu wykonania świadczenia.

5. Sposób postępowania w sytuacji, gdy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady

Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem, przy czym wykonana będzie co najmniej trzykrotna próba kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Po tym teleporada będzie anulowana.

6. Możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady – okoliczność ta powinna być ustalana w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

W sytuacji, gdy jest to niezbędne ze względu na stan zdrowia pacjenta, świadczenie będzie zrealizowane w formie bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

7. Informacje dotyczące realizacji e-skierowania, e-recepty i e-zlecenia na wyroby medyczne znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce e-Zdrowie

8. Informacje dotyczące realizacji zleceń badań dodatkowych znajdą państwo pod tym adresem